• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • Nowości
 • Jaki wpływ będzie miało zniesienie limitu składek ZUS? Czy będą wyższe koszty niż korzyści

  Ustawa dotycząca zniesienia limitu składek ZUS osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zakłada, że osoby zarabiające rocznie powyżej 30-krotności średniej pensji będą płacić składki przez cały rok (dziś przestają je płacić po przekroczeniu w danym roku pułapu 30-krotności średniej pensji – w 2018 r. jest to kwota 133,3 tys. zł). Według raportu „Skutki zniesienia limitu składek na ZUS” przygotowanego przez Fundację Republikańską we współpracy z ABSL, wejście w życie ustawy przyniesie efekty przeciwne od planowanych, znacząco podniesie koszty pracy, jest też niespójne z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


 • Zmiany w VAT: nowa matryca stawek VAT

  Właśnie pojawił się kolejny projekt zmian w VAT. Od 2020 roku pojawi się nowa matryca stawek VAT. Sprawdź, za jakie towary zapłacimy więcej, a za jakie mniej.


 • A jednak górny limit składek nie zostanie zniesiony

  Mamy dobrą wiadomość dla wielu osób zarabiających rocznie powyżej 30-krotność średniej pensji. Trybunał uznał górny limit składek na ZUS za niekonstytucyjny. Zatem ustawa znosząca od 1 stycznia 2019 r. maksymalny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przez Trybunał zablokowana. Oznacza to, że przepisy nie wejdą w życie.


 • Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe od 1 stycznia 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. będą zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych. W jakiej formie powinieneś prowadzić akta osobowe? Czy od 1 stycznia 2019 r. będziesz miał możliwość wyboru formy prowadzenia akt osobowych? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania. Jeżeli masz problem zadaj swoje pytanie.


 • W 2019 roku nadal będą obowiązywać podwyższone stawki VAT

  Najnowszy projekt zmian w VAT zakłada, że w przyszłym roku nadal będą stosowane 8% i 23% stawki VAT.


 • Jak wpływ będzie miało zniesienie limitu składek ZUS? Czy będą wyższe koszty niż korzyści

  Ustawa dotycząca zniesienia limitu składek ZUS osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zakłada, że osoby zarabiające rocznie powyżej 30-krotności średniej pensji będą płacić składki przez cały rok (dziś przestają je płacić po przekroczeniu w danym roku pułapu 30-krotności średniej pensji – w 2018 r. jest to kwota 133,3 tys. zł). Według raportu „Skutki zniesienia limitu składek na ZUS” przygotowanego przez Fundację Republikańską we współpracy z ABSL, wejście w życie ustawy przyniesie efekty przeciwne od planowanych, znacząco podniesie koszty pracy, jest też niespójne z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


 • E-zwolnienia już od 1 grudnia br. Poznaj nowe przepisy

  Już od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej. W związku z tym na płatnikach i pracodawca będzie ciążyło kilka nowych obowiązków. Będą też ułatwienia głównie w sprawach kadrowo-płacowych związanych z chorobami pracowników. W tekście znajdziesz kilka rozwiązań, jak postąpić w przypadku kiedy pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym.Dowiesz się, jak postąpić z wypłatą zasiłku chorobowego kiedy masz profilna PUE ZUS albo jeszcze go nie masz.


 • Poznaj kluczowe zmiany w zakresie cen transferowych od 2019 roku

  Nowe wersje ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz Ordynacji podatkowej, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. zostały skierowane do podpisu Prezydenta. Jedne z kluczowych zmian, które wejdą w życie z początkiem nowego roku, dotyczą obszaru cen transferowych.


 • Odpis podstawowy na ZFŚS wyniesie w przyszłym roku 1229,30 zł

  Projektowana zmiana w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega na podwyższaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, który w latach 2012–2016 był "zamrożony" wzrośnie o 43,64 zł - wynika z projektu ustawy okołobudżetowej, którą przyjął rząd.


 • Uwaga: wkrótce kolejne zmiany w VAT

  Resort finansów przedstawił kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 7 listopada 2018 r. Projekt zakład m.in. utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie oraz wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS).


 • Przedawnienie roszczeń po nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła bardzo ważne zmiany w zakresie obowiązujących zasad przedawnienia roszczeń. Najistotniejsza z nich dotyczy skrócenia ogólnego terminu przedawnienia cywilnoprawnych roszczeń majątkowych z dziesięciu do sześciu lat. Modyfikacjom uległ również sposób liczenia powyższego terminu.


 • Sprawdź, o ile wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2019 roku

  Od 1 stycznia 2019 r. będzie wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że wzrosną też kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym. Poznaj aktualne stawki.


 • Zadania zlecone a sprawozdawczość budżetowa

  Potrącenia z dochodów budżetu państwa na rzecz samorządu dokonuje jst, a nie kierownik jednostki organizacyjnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: MOPS) - jednostka bezpośrednio realizująca zadanie - nie wykazuje więc w swoim sprawozdaniu Rb-27S dochodów oraz należności gminy w tym zakresie.


 • Naprawa, zakup materiałów i koszty transportu na jednej fakturze – co z klasyfikacją

  Do potrzeb ustalenia właściwej klasyfikacji wydatków budżetowych podstawą jest zakres oraz charakter przedmiotu zamówienia. Nie ma tu znaczenia wyodrębnienie poszczególnych pozycji na fakturze przez sprzedawcę.


 • Na co samorząd może przeznaczyć rezerwę na zarządzanie kryzysowe

  Rezerwę na zarządzanie kryzysowe samorząd może przeznaczyć na zakup sprzętów niezbędnych do realizacji związanych z tym zadań. Nie może natomiast sfinansować z niej organizacji ćwiczeń.


 • Spis z natury – praktyczne wskazówki, jak przeprowadzić go sprawnie i bez błędów

  Inwentaryzację metodą spisu z natury przeprowadza się co roku na dzień bilansowy. Ale są jednak pewne wyjątki. Na co zwrócić uwagę, aby prawidłowo przeprowadzić spis z natury?


 • Jeden uczeń w kilku przedszkolach – co z dotacją

  Jeżeli uczeń przedszkola uczęszcza do więcej niż jednej dotowanej placówki, samorząd powinien wystąpić do wszystkich jednostek o uzyskanie od rodzica pisemnego oświadczenia wskazującego jedną z nich. Ma to zapobiec wielokrotnemu naliczaniu dotacji.


 • Prawo do opłacania ulgowych składek i „ulgi na start” dla nowego przedsiębiorcy. Kiedy przysługuje

  Przedsiębiorca, który nie prowadził pozarolniczej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych będzie współpracował ze swoim byłym pracodawcą świadcząc dla niego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czy fakt, że nie będzie wykonywał jako przedsiębiorca na rzecz byłego pracodawcy czynności tożsamych do tych wykonywanych w ramach stosunku pracy, przemawia za tym, aby został zwolniony z opłacania składek na ZUS? Sprawdźmy co na ten temat sądzi ZUS oraz jakie jest orzecznictwo sądowe.


 • Miejsca parkingowe dla pracowników i zleceniobiorców. Czy ich wartość podlega oskładkowaniu

  Firma planuje wynająć dla pracowników i zleceniobiorców miejsca parkingowe. Będzie to dla nich korzyść materialna, którą będą mogli nabyć po cenie niższej niż detaliczna. Czy należy ją oskładkować?


 • Zmiany w podatkach dochodowych na 2019 uchwalone

  Na ostatnim posiedzeniu sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych. Zmiany oznaczają m.in: wprowadzenie 9% stawki CIT oraz zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych.


 • Poznaj skutki podatkowe organizacji wycieczki dla pracowników

  Jedna ze szkół uważała, że w związku z zorganizowaną wycieczką w części sfinansowaną z ZFŚS będzie zobowiązana pobrać od pracowników PIT od nadwyżki kwoty zwolnionej z podatku dochodowego. Co na to organ podatkowy? Sprawdźmy.


 • Upewnij się, czy fakturę od małżonka można zaliczyć do kosztów

  Zdarza się, że małżonkowie prowadzą odrębne biznesy. Czy w sytuacji gdy firma męża wykona usługi na rzecz firmy żony, fakturę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Poznaj stanowisko organów podatkowych.


 • Rewolucja emerytalna w Polsce. Ustawa o PPK może być niezgodna z Konstytucją

  W dniu 17 lipca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został upubliczniony zaktualizowany Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) będący jednym z najważniejszych elementów rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Planowana rewolucja systemu emerytalnego w Polsce wzbudza uzasadnione kontrowersje wśród przedsiębiorców, na których nowe przepisy nałożą jeszcze większe obowiązki. Czy w związku z zapowiedzianymi zmianami firmy będą rozważać ucieczkę z biznesem poza granice Polski?


 • Dowiedz się, jakie są konsekwencje ubezpieczeniowe zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenia

  Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chce zatrudnić na umowę zlecenia niepracującą żonę. Sprawdźmy, czy zatrudnienie żony na umowę zlecenia powoduje, że staje się ona osobą współpracującą. Czy na obowiązek wobec ZUS ma wpływ fakt, że prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe?


 • Jak amortyzować środki trwałe używane sezonowo

  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą sezonowo, a tym samym używający środków trwałych jedynie w tym okresie, nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych przez cały rok. Skorzystaj z przykładów i wskazówek eksperta, aby nie popełniać błędów.


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene