• PortalFK.pl
  www.portalfk.pl

  Portal Finansowo- Księgowy

 • Rachunkowość
 • Jak w 2019 roku ewidencjonować koszty dotyczące firmowych aut

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany dotyczące rozliczania służbowych samochodów. Jakie ma to skutki rachunkowe? Sprawdźmy na przykładach.


 • Księgowanie delegacji w KPiR

  Pytanie:  Z jaką datą należy zaksięgować delegację pracowniczą (data wystawienia, czy data otrzymania rozliczenia przez pracownika)? KPiR prowadzona metodą uproszczoną.


 • Zakup budynku na prowadzenie działalności -poznaj skutki podatkowe

  Pytanie:  Małżeństwo prowadzi spółkę cywilną (KPiR, VAT), kupili prywatnie dom razem z budynkiem gospodarczym. Budynek będzie przeznaczony do prowadzenia działalności. Czy można odliczać VAT naliczony z bieżących faktur (brama, drzwi, ogrodzenie)? Jakie ma o skutki w KPiR?


 • W jaki sposób zaksięgować spłatę kredytu ze środków własnych właściciela firmy

  Pytanie:  Właściciel firmy, spłaca kredyt obrotowy z własnych, prywatnych środków. Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych?


 • Jak ująć KPiR fakturę za zakup usługi szkoleniowej, która została dofinansowana

  Pytanie:  Podatnik podpisał z urzędem pracy umowę o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie  pokrywa 100% kosztów szkolenia, jest udzielane w oparciu o pomoc de minis. Czy otrzymana refundacja jest dla podatnika przychodem opodatkowanym PIT? Jak zaewidencjować w KPiR fakturę za zakup usługi szkoleniowej, która podlegała dofinansowaniu?


 • Jak ujmować środki trwałe w księgach rachunkowych

  Pytanie:  Jedna ze spółek zapisała w polityce rachunkowości, że składniki majątku spełniające definicję środków trwałych o wartości początkowej: 1) poniżej 3.500 zł - będą odpisywane w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do używania, 2) powyżej 3.500 zł - do 10.000 zł będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania tego środka trwałego, 3) powyżej 10.000 zł będą amortyzowane. Jednocześnie istotność ustalona jest na poziomie 1% sumy bilansowej. Po przeanalizowaniu pierwszego półrocza suma składników majątku spełniających kryteria z punktu 1 i 2 przekroczyła 1 % sumy bilansowej. Czy po przekroczeniu danego progu składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3.500 zł, powinny być rozliczone w czasie za pośrednictwem konta „Rozliczenia czynne kosztów”, czy poprzez odpisy amortyzacyjne? Czy można je jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowo i bilansowo?


 • Inwentaryzacja składników znajdujących się poza jednostką – o czym trzeba wiedzieć

  Pytanie:  Jak inwentaryzować sprzęt medyczny, który znajduje się w szpitalach? Jak często konieczna jest taka inwentaryzacja sprzętu, który znajduje się poza firmą? Czy maile potwierdzające ze szpitali wystarczą?


 • Sprawdź, jak rozliczyć w 2018 roku korektę do faktury sprzed kilku lat

  Pytanie:  Załóżmy, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wystawiła w 2018 roku fakturę korygującą do faktury sprzedaży za usługi budowlane wykonane, przykładowo w 2014 roku. Podstawą wystawienia korekty był wyrok sądowy zmniejszający cenę wykonanej usługi. Jak zaksięgować korektę w tym roku? Jak w bilansie wykazać zmniejszenie przychodów? Przyjmijmy, że wartość korekty netto to  96 tys. zł przy rocznych obrotach ok. 20 mln zł).


 • Koszty firmowe opłacone z prywatnego konta. Sprawdź, jak ująć w księgach rachunkowych i PKPiR

  Pytanie:  Właściciel firmy zapłacił z prywatnych środków za faktury zakupu samochodów, do dostawcy. Nadmieniam, iż ze względu na braki finansowe firmy, środki te nie zostaną zwrócone właścicielowi. Proszę o radę, w jaki sposób mam to zdarzenie ująć w księgach rachunkowych.


 • Jak sporządzić zestawienie zmian w kapitale własnym

  Pytanie:  W spółce akcyjnej na koniec 2017 roku struktura kapitału własnego kształtowała się następująco: kapitał podstawowy 10 500 000 zł, kapitał zapasowy 300 000 zł, kapitał rezerwowy 100 000 zł, kapitał za aktualizacji wyceny 250 000 zł, zysk netto roku bieżącego 150 000 zł. W roku obrotowym 2018 w spółce wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1.Wartość kapitału podstawowego została powiększona poprzez dodatkowa emisje 1 000 000 akcji w wartości nominalnej 10 zł/akcja. Akcjonariusze w całości opłacili dodatkową emisję akcji w kwocie 12 000 000 zł. Koszty emisji wyniosły 200 000 zł. 2. Zlikwidowano maszynę produkcyjną objętą kapitałem z aktualizacji wyceny w kwocie 100 000 zł. Wartość ta zasiliła kapitał zapasowy. 3. W lipcu wypłacono zaliczkę na poczet zysku roku bieżącego w kwocie 10 000 zł. 4. W czerwcu przeksięgowano zysk netto z roku poprzedniego w kwocie 150 000 zł oraz dokonano jego podziału, zasilając w kwocie 12 000 zł kapitał zapasowy /odpis obowiązkowy/,natomiast kwota 138 000 zł została wypłacona akcjonariuszom w postaci dywidendy. 5. Wartość zysku netto roku bieżącego wyniosła 350 000 zł. 6. Zgodnie z planami zarządu cała wartość wyniku netto z roku bieżącego zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy. Na podstawie przedstawionych informacji, proszę o sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym.


 • W jaki sposób dokonać księgowania likwidacji środka trwałego?

  Pytanie:  Spółka z o.o. posiada 3 kutry. Jeden z nich zatonął i został wyrejestrowany z rejestru statków. Nie był zamortyzowany i nie była aktualizowana jego wartość. Wyjaśnienie katastrofy morskiej trwa. Kuter miał wszystkie świadectwa, certyfikaty i przeglądy. Prawdopodobną przyczyną był błąd szypra polegający na utracie stateczności. Sytuacja miała miejsce w kwietniu. Odpis amortyzacji za kwiecień został odliczony. W jaki sposób dokonać księgowania likwidacji środka trwałego?


 • VAT-7K (12)

  VAT-7K (12) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez małych podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne).


 • VAT-7 (18)

  VAT-7 (18) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez podatników obowiązanych do składania deklaracji za okresy miesięczne).


 • Finał i konferencja Księgowi Przyszłości

  Trwa trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu Księgowi Przyszłości. Jego finał będzie okazją do dyskusji na temat przyszłości branży, cyfryzacji oraz roli księgowych i kadrowych w rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Konferencja „Księgowi Przyszłości” odbędzie się 14 czerwca w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego w  Warszawie.


 • Jak księgować wydatki związane za zakupem biletu lotniczego dla pracownika i osoby towarzyszącej

  Pytanie:  Spółce jawnej przyznano kartę kredytową, opłacono nią fakturę za bilet lotniczy pracownika i osoby towarzyszącej w delegacji. W jaki sposób zaksięgować fakt przyznania karty, fakturę za lot (WizzAir) i fakt opłacenia jej kartą oraz wydatek na osobę towarzyszącą niebędąca pracownikiem spółki?


 • Zakupy noclegów dla szkoleniowców – skutki w VAT

  Pytanie:  Podatnik A (KPiR + VAT) sprzedaje usługę organizacji szkolenia i jego obsługi. W cenie zawarte jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników szkolenia, zakup/drukowanie materiałów do nauki, zapewnienie noclegu szkoleniowcom (osoby zatrudnione na umowę zlecenie przez Klienta B) itp. Moje pytanie dotyczy ujęcia faktury za nocleg szkoleniowców jako kosztu podatkowego Podatnika A. Czy w ogóle można ten koszt odliczyć? Czy prawidłowym w tym przypadku jest ujęcie tego kosztu w kolumnie 10 KPiR? Czy od takiej faktury za nocleg można odliczyć podatek VAT?


 • Odsetki ustawowe - kalkulator

  Kalkulator odsetek ustawowych wylicza wysokość odsetek ustawowych od zaległości


 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 749)


 • Jak rozliczać sprzedaż dokumentowaną paragonami

  Pytanie:  Moje pytanie dotyczy księgowania przychodów z kasy fiskalnej – czy my jako firma, która wystawia paragony mamy płacić od takich paragonów VAT, które są wystawiane osobom prywatnym? Robimy raport na koniec miesiąca. Czy do KPiR jako przychód wpisać kwotę netto czy brutto z takiego raportu? I od jakiej kwoty płacimy podatek od dochodu - od netto czy brutto?


 • Do 26 marca trzeba rozliczyć inwentaryzację

  Zbliżamy się do finiszu prac związanych z przygotowywaniem sprawozdania finansowego. Jednym z elementów prac jest ujęcie rozliczenia inwentaryzacji. Sprawdź, o czym musisz pamiętać, aby dobrze wywiązać się z tego obowiązku.


 • Sprawdź, czy skorzystasz na zmianach w prowadzeniu KPiR

  Resort finansów przygotował projekt zmian rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  Zmniejszy się liczba obowiązków dla podatników. Czytaj więcej na ten temat.


 • Dowiedz się, jak ustalić wartość bilansową środków trwałych

  Pytanie:  W naszej firmie nastąpiła utrata wartości środków trwałych. Przykładowo samochód ciężarowy, którego wartość początkowa wynosiła 220.000 zł (dotychczasowe umorzenie 130.000 zł) przestał być przydatny w prowadzonej działalności ze względu na jego niewielką powierzchnię ładunkową. Spółdzielnia może wynająć samochód innej firmie za 25.000 zł rocznie na okres 5 lat lub sprzedać go za cenę rynkową wynoszącą 60.000 zł. Wpływy z najmu samochodu będą otrzymywane na koniec każdego roku. Wtryskarkę o wartości początkowej 130.000 zł oraz dotychczasowym umorzeniu w wysokości 115.000 zł postawiono zlikwidować. Wartość sprzedaży tej maszyny to cena złomu oszacowana na kwotę 1.500 zł. Proszę o odpowiedz dotyczącą ustalenia wartości bilansowej wymienionych środków trwałych (czynnik dyskontowy dla branży wynosi 10%) oraz przedstawienia ujęcia ewidencyjnego zmiany wartości bilansowej wymienionych środków trwałych.


 • Uwaga! Rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych

  Obowiązek sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej zakłada nowelizacja ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw. Kogo dotyczy nowy obowiązek i od kiedy?


 • Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)


 • PIT-36L (14)

  PIT-36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym


 • Oddaj swój głos na ten kanał

  Wybierz ocene